Säännöt

I NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

1 § Liiton nimi on Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry, Drama- och teaterundervisning i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielinen nimi on Finnish Drama/Theatre Education Association, ja sen virallinen lyhenne on FIDEA. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto, ja sen kotipaikka on Helsinki. Liitto on kaksikielinen, ja sen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 § Liiton tarkoituksena on teatterin ja draaman opetusalan yhdistysten ja henkilöiden liittona

1. edistää draama- ja teatteriopetusta ja tehostaa teatterikasvatuksen merkitystä sen eri muodoissa,
2. kehittää jäsentensä ammattipätevyyttä,
3. tukea jäsentensä toimintaa,
4. edustaa jäsenistöä alan koti- ja ulkomaisissa järjestöissä ja yhteisöissä sekä
5. toimia draama- ja teatteriopetusalalla työskentelevien yhteistyöjärjestönä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1. järjestää kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia ja tukee tutkimustoimintaa,
2. tekee esityksiä ja käy neuvotteluja alalla toimivien työtä koskevissa kysymyksissä,
3. seuraa teatteri- ja draamaopetusalalla tapahtuvaa koulutusta ja lainsäädäntöä ja edistää niiden kehittymistä,
4. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä
5. pitää yllä yhteyksiä ja kehittää yhteistyötä alan kansainvälisellä tasolla.

II JÄSENET

4 § Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti liiton hallitukselta.

VARSINAISET JÄSENET
Liiton varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä draama- ja opetusalalla toimivan tai alaa opiskelevan tai siitä kiinnostuneen henkilön. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös rekisteröity yhdistys, jonka tarkoitus ei ole ristiriidassa liiton tarkoitusperien kanssa. Jäsenyhdistyksen tulee liittää hakemukseensa säännöt ja selvitys jäsenmäärästä.

KANNATUSJÄSENET
Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä on äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

5 § Eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai sanelemalla eroilmoituksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan heti. Jäsen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai muutoin rikkoo sen sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä, voidaan erottaa liitosta. Erottamisesta päättää liiton hallitus.

6§ Jäsenyhdistyksen toiminta
Liitto pyrkii tukemaan ja kehittämään jäsenyhdistystensä toimintaa. Jäsenyhdistyksen tulee:

1. ilmoittaa vuosittain jäsenluettelonsa ja luottamushenkilöt,
2. välittää tietoa liiton hallitukselle sellaisista asioista, esityksistä ja lausunnoista, joilla voi olla merkitystä liitolle tai sen jäsenille.

Hallitus voi myöntää toiminta-avustusta jäsenyhdistykselle suhteutettuna sen liittoon kuuluvien jäsenten lukumäärään.

7 § Jäsenmaksu
Liitolla on oikeus periä jäseniltään jäsenmaksu. Perimistavasta päättää liiton hallitus.

8§ Päätösvalta
Liiton päätösvaltaa käyttävänä elimenä on liiton kokous, jossa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Toimeenpanevana elimenä on liiton hallitus.

III VARSINAISET KOKOUKSET

9 § Kokoukset
Liiton varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous, jotka pidetään kunakin vuonna hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Tarpeen mukaan voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia.
Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus, ja kirjallinen kutsu on lähetettävä jäsenille 14 päivää ennen varsinaisia tai ylimääräistä kokousta.

Liiton ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoitetun asian käsittelyä varten.

10 § Kevät- ja syyskokous
Kevätkokous käsittelee seuraavat asiat:

1. hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
2. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3. tarkistaa ja hyväksyy alkaneen kauden toimintasuunnitelman ja talousarvion,
4. valitsee tarvittavat työryhmät,
5. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous käsittelee seuraavat asiat:

1. hyväksyy seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelman ja talousarvion,
2. valitsee seuraavalle kahdelle vuodelle hallitukselle puheenjohtajan, joka samalla toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta.
3. valitsee seuraavalle vuodelle 5-10 hallituksen jäsentä ja tarpeelliseksi katsomansa määrän varajäseniä yksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet on valittava siten, että valtakunnallinen ja ammatillinen edustavuus tulee mahdollisimman tasapuolisesti hoidetuksi.
4. valitsee seuraavalle vuodelle kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
5. valitsee tarvittavat työryhmät,
6. määrää seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruuden,
7. käsittelee muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Liiton kokoukselle voivat tehdä esityksiä hallitus ja jäsenet. Kokouksessa käsiteltäväksi asiat on esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen varsinaista kokousta.
Hallitus voi saattaa kokouksen käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole esityslistassa mainittu, jos liiton kokous 2/3 äänten enemmistöllä päättä ottaa ilmoitetun asian käsiteltäväkseen.
Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä näiden sääntöjen muuttamisesta, liiton purkamisesta eikä muista yhdistyslain 23. §:n tarkoitetuissa asioissa.

12 § Äänioikeus
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni, minkä lisäksi hän voi äänestää yhdellä äänivaltaiselta jäseneltä saamallaan valtakirjalla.
Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.
Liiton hallituksen toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla on liiton kokouksissa puhevalta.

13 § Ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä, asiat ratkaistaan liiton kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattaman mielipide. Jos äänet vaalissa menevät tasan, ratkaisee arpa asian. Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, jos sitä vaaditaan.

IV HALLITUS, LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN JA TYÖRYHMÄT

14 § Hallitus
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 5-10 jäsentä. Hallitus valitsee yhdistykselle suomenkielisen ja ruotsinkielisen sihteerin, jotka ovat läsnä hallituksen kokouksissa, vaikka eivät olisi hallituksen jäseniä. Tarvittaessa voidaan valita myös tiedotussihteeri ja muita toimihenkilöitä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan tai kolmen hallituksen jäsenen kutsusta, joka välitetään 7 vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Erillishankkeiden tai juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus voi asettaa toimikuntia ja työvaliokuntia, joiden jäsenet voivat olla myös yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

15 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on huolehtia liiton toiminnasta. Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja näissä säännöissä on määrätty, hallituksen tulee:

1. edustaa liittoa
2. valmistella ja esitellä liiton kokouksille ja niiden käsiteltäväksi tarkoitetut asiat sekä panna täytäntöön kokousten päätökset.

16 § Nimenkirjoitus
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jommankumman sihteerin kanssa.

V LIITON TALOUS

17 § Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille kunkin vuoden tammikuun kuluessa, ja näiden on ne lausunnollaan varustettuna toimitettava helmikuun 15. päivään mennessä liiton hallitukselle.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

18 § Näiden sääntöjen muuttamista tai liiton purkamista koskeva päätös tehdään sitä varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton purkamista koskeva päätös vahvistetaan aikaisintaan kolmen viikon kuluttua pidettävässä purkavassa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosa (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jäljelle jääneet varat käytetään purkavan kokouksen osoittamaan teatteri- ja draamatoimintaa edistävään tarkoitukseen.

19 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.